Terms and Conditions Member : เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน
เว็บไซต์ www.MenOcean.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์) เพื่อการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ทางบริษัทต้องขออภัยอย่างสูง และขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ ให้กับเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์เท่านั้น

1.2. ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์

1.3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 1.2 ให้ตรงกับความเป็นจริงและทันสมัยอยู่เสมอ

1.4. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะจัดเก็บชื่อผู้เข้าใช้บริการ (login name) และรหัสผ่านไว้เปนความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้เข้าใช้บริการและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

1.5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือต่อทางบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.6. ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกครั้ง

1.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และหรือเพิกถอนการเป็นผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.8. บริษัทสามารถระงับ หรือเพิกถอนการให้บริการเว็บไซต์กับผู้ใช้บริการได้ทันทีหาพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

1.8.1. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อที่ 1.2
1.8.2. ผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามข้อที่ 1.3
1.8.3. ผู้ใช้บริการทำการอันละเมิดข้อตกลง และ/หรือเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับใดบนเว็บไซต์
1.8.4. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ซึ่งขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นั้นใช้บริการโดยมีเจตนาทุจริต

2. การจำกัดความรับผิด

2.1. แม้ทางบริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นประจำอยู่ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีข้อความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ หรือทันกาลเวลา ดังนั้น ทางบริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล หรือการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทเกี่ยวกับปัญหาและโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2.2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่าการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์จะสามารถทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ โดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

3.เงื่อนไขในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

3.1. ผู้ใช้บริการต้องอ่านระอาดเอียดของสินค้าด้วยความระมัดระวังและถี่ถ้วนก่อนสั่งซื้อสินค้า

3.2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์จะยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้บริการไม่แจ้งรายละเอียดการการชำระเงินตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้ภายใน 48 ชั่วโมง

3.3. บริษัทรับชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตที่มียอดการสั่งซื้อสินค้ารวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

3.4. เมื่อการซื้อขายสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการยินดีให้ฟีดแบคกับสินค้านั้นๆด้วยความจริง

3.5. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกร้องขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้
3.5.1.เมื่อเป็นสินค้าประเภท ต่างหู, ชุดชั้นใน, กางเกงใน, ชุดว่ายน้ำ
3.5.2. เมื่อสินค้ามีสภาพ, รูปแบบ, หีบห่อ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากที่บริษัทส่งให้

3.6. ขอคืนเงินหากไม่ได้รับสินค้าได้ ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้
3.6.1. เมื่อผุ้ใช้บริการทำผิดกฏหมาย ผิดกฏระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้มีการกำหนดใช้ ก่อนหน้านี้และในปัจจุบันนี้
3.6.2. เมื่อผู้ใช้บริการปฏฺิบัติตนในทางที่ผิดศีลธรรม หรือจริยธรรม
3.6.3. เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที่ไม่ถูกต้อง
3.6.4. เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งที่อยู่ผิด
3.6.5. เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้จากที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้
3.6.6.เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้โดยการเซ็นรับสินค้าแล้ว
3.6.7. เมื่อผู้ใช้บริการระบุที่อยู่ในการส่งสินค้านอกประเทศไทย
3.6.8. เมื่อเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
3.6.9. เมื่อสินค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ
3.6.10. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นสงคราม ภัยธรรมชาติ
3.6.11. บรัษัทถือการติดสินใจเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินเป็นขั้นสิ้นสุด

4. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software ซึ่งรวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด